ඔසප දන තක කමමල බලජබ ඔසප වම පව නතර නකරන ටනඔසප දන තක කමමල බලජබ  ඔසප වම පව නතර නකරන ටන
ඔසප දන තක කමමල බලජබ  ඔසප වම පව නතර නකරන ටන
ඔසප දන තක කමමල බලජබ  ඔසප වම පව නතර නකරන ටන
ඔසප දන තක කමමල බලජබ  ඔසප වම පව නතර නකරන ටන
ඔසප දන තක කමමල බලජබ  ඔසප වම පව නතර නකරන ටන
ඔසප දන තක කමමල බලජබ  ඔසප වම පව නතර නකරන ටන